Hizmetlerimiz

- Büromuz ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen örnek tip konularda avukatlık hizmeti vermektedir.
Q

İcra ve İflas Hukuku

• İcra takipleri
• İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları
• Menfi tespit ve istirdat davaları
• İmzaya ve borca itirazlar
• İstihkak davaları

Q

Medeni Hukuk (Aile – Kişiler – Evlenme – Boşanma)

• Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
• Nafaka davaları
• Nişanın bozulmasından doğan davalar
• Tapu ve nüfus kayıtlarında ad – soyadı düzeltme ve değiştirme
• Yaş düzeltme, kazai rüşt davaları
• Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları
• Evlat edinmeye izin davaları
• Vesayet ve kayyım davaları
• Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları

Q

Borçlar Hukuku

• Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları
• Tahliye davaları
• Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları
• Tevdi mahalli tayini

Q

Ticaret Hukuku

• Şirket ana sözleşmelerinin yazılması
• Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması
• Şirket genel kurul işlemleri
• Şirket hisse devri işlemleri
• Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri
• Zayi ve kambiyo senedi davaları
• Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılan davalar
• Kooperatif davaları
• Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi

Q

Miras Hukuku

• Mirasçılık belgesinin alınması
• Ortaklığın giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davaları
• Terekede ihtiyati tedbirler
• Mirasın reddi
• Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
• Mirasçılık belgesinin iptali davaları
• Mirasta defter tutulması
• Vasiyetnamenin iptali davaları
• Mirasta iade davaları
• Miras sözleşmeleri
• Vasiyetname düzenlemeleri
• Taksim sözleşmeleri

Q

Eşya Hukuku

• Muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları
• Men’i müdahale davaları
• Tapu iptali ve tescili davaları
• Şuf’a davaları
• Geçit hakkı davaları
• Ecrimisil davaları
• Mülkiyetin Tespiti davaları

Q

Tanıma ve Tenfiz Davaları

• Tespit davaları
• Tüketici davaları
• İş mahkemelerinde görülen davalar
• İptal davaları
• Tam yargı davaları
• Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar
• Yargıtay, Danıştay, ve Temyiz Duruşmalarına katılma

Q

Diğer Hukuki Yardımlar

• Tüm Ceza Davaları (Sanık müdafiiliği ve katılan vekilliği)
• Büroda sözlü danışma
• Yazılı danışmanlık ve mütalaa
• İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme
• Dava, davaya cevap dilekçesi vb. dilekçeler
• Temyiz ve karar düzeltme dilekçeleri
• Her türlü sözleşme düzenlenmesi
• Sair Her türlü hukuki yardım

Ücretsiz bize danışabilirsiniz
Haftanın 7 günü Sabah 08:30 ile Akşam 18:00