Miras Hukuku

- Merak ettiklerinizi sormak ya da randevu almak için 331 36 67 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da büromuzda bizi ziyaret edebilirsiniz

Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, ölenin mamelekinin kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır. Yasal Mirasçılık ve İradi Mirasçılık olmak üzere 2 türlü mirasçılık vardır. Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin Miras Hukuku kuralları ile kaderi belirlenen malvarlığına tereke denir. Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin, bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara “Miras Hakkı” denir. Miras bırakan, ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin akıbeti düzenlenen kişidir. “ Vefat eden kimse, müteveffa, muris, ölen” terimleri de aynı anlamdadır. Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekesi üzerinde terekede hak sahibi olan kişiye “mirasçı” denir.

Hukuk Büromuz Miras hukuku alanında, Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, Veraset belgesi çıkartmak, Miras paylaşımı, Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları, Vasiyetname tanzimi, Vasiyetnamenin iptali, Miras taksim sözleşmeleri, Terekenin taksimi davası,Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davalar, Tenkis davaları, Miras sebebiyle istihkak davaları, Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası, miras hukuku danışmalığı, Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali), Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası, Mirasın reddine dair davalar, Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları, Miras sözleşmesinden doğan davalar, Tenkis davası, Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası, Miras sebebiyle istihkak davası gibi konularda hizmet sunmaktayız.

MİRASTA SAKLI PAY
Saklı Paylar, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırması mümkün olmayan Kanuni miras payıdır.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
Miras bırakan; sebepleri varsa, mirasçılarından birini veya birkaçını, Vasiyetname veya Miras Sözleşmesiyle, mirastan çıkarabilir.

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI
Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise, Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa. iptal davası açabilir.

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI
Miras bırakanın vasiyetnamesiyle hakkı zarara uğrayan mirasçılar veya lehine vasiyet yapılanlar tarafından Vasiyetnamenin İptali Davası açılabilir.

MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI
Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu işlemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz. Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi şarttır. Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmi şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üsten hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.

TENKİS DAVASI
Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılardır, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.

TEREKE TESPİTİ DAVASI
Mirasçılardan ve ilgililerden herhangi biri, terekenin mühürlenmesi de dâhil olmak üzere, terekeye giren malların tespitini isteyebilir.